Publicaties: boeken

850677
jgdstrafrecht intern

Ida Akkerman - JEUGDCRIMINOLOGIE_deel1

Ida Akkerman - CoverIda Akkerman - StoppenofVolharden
850319 omslag Parens, patriae en prudentie.indd

Ida Akkerman - SlachtDaderV

 


 

 

 

 

 Ida Akkerman - De Jeugdstrafzitting

 

 

 

Ida Akkerman - JeugdVeelVoor

 

1001004006411892

Ida Akkerman - PsychiatrieAWjgdstrafrecht intern

Ida Akkerman - Effectieve ouderB

jgdstrafrecht intern

Scan 2015-11-14 0002

 

 

Ida Akkerman - omslag web

 

 

Ida Akkerman - Jeugddad

Ida Akkerman - JeugdVeelVoor

 

 

 

 

 

 

Ida Akkerman - Mondigkindgr

Ida Akkerman - SSomslagBW2

Ida Akkerman - ToekomstUni