Petitie Kinderpardon

21 december 2017

Dit keer een kort blogje dat oproept tot actie, namelijk tekenen van een petitie. Niet zozeer omdat Jan Terlouw en Katja Schuurman, Henny Huisman en Gerard Spong de petitie al hebben ondertekend – alhoewel dat zeker bijdraagt aan het plezier waarmee deze actie gepaard gaat – maar gewoon vanwege het belang van de kwestie. Het belang van het kind. Er wonen honderden kinderen in Nederland die hier volledig zijn geworteld maar die na minstens vijf jaar nog steeds geen verblijfsvergunning hebben. De petitie verzoekt om een wet en verblijfsrecht voor álle gewortelde kinderen in Nederland onder het motto ‘ze zijn al thuis.’ Continue reading

De desintegratie van de jeugdzorg

15 december 2017

In Chaam, een kleine gemeente vlakbij Breda, kwam onlangs een gezin wonen met twaalf kinderen, waarvan tien onder toezicht van de jeugdbescherming bleken te staan. Daarmee was in één klap ongeveer het hele zorgbudget van deze gemeente op. De landelijke verdeelsleutel die sinds de transitie wordt gehanteerd voor het budget dat gemeenten beschikbaar hebben voor jeugdzorg houdt geen rekening met dit soort ontwikkelingen. Zo kun je als gemeente sinds de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten in januari 2015 pech hebben. En zo kunnen kinderen en ouders die zorg voor begeleiding van hun kinderen nodig hebben regelmatig pech hebben in kleine gemeenten. Continue reading

De vechtscheiding 2: de Divorce Challenge

 9 december 2017

Er zijn de afgelopen jaren diverse voorstellen gedaan waarbij alle aanstaande ouders tot iets werden verplicht om op die manier te voorkomen dat ze later in een vechtscheiding terecht zouden komen. Zo zouden alle stellen voordat ze aan kinderen beginnen afspraken moeten maken over hoe ze zullen handelen bij een scheiding. Hoewel stellen die graag een kind willen meestal niet staan te trappelen om te bedenken wat ze gaan doen als ze uit elkaar zouden gaan, kan het geen kwaad als ze daar bij stil staan. Maar de gedachte dat je met een algemene verplichting tot dergelijke premature afspraken over scheiding zou kunnen voorkomen dat kinderen vanwege ouderlijke ruzies in de knel raken is ronduit naïef. Continue reading

De vechtscheiding 1: de getallen

9 december 2017

Er is brede consensus dat de vechtscheiding voor kinderen ellendig is. Het voortdurend venijn tussen hun ouders kan onder meer depressies en slechte schoolprestaties tot gevolg hebben en er zijn ook aanwijzingen dat deze kinderen later zelf meer problemen ondervinden in relaties. Maar als we een beeld proberen te krijgen van de ernst en omvang van dit fenomeen, en dus van de noodzaak dat hierbij van hogerhand wordt ingegrepen, dan blijkt dat allesbehalve gemakkelijk. Dankszij het CBS weten we een heleboel over echtscheiding, maar dat geldt niet voor de vechtscheiding. We hebben daarvan eenvoudigweg geen betrouwbare, eenduidige registratie. Gevoegd bij de niet altijd even duidelijke interpretatie van dit begrip en de emotionele lading die het bij alle betrokkenen heeft, biedt dit gemakkelijk ruimte aan overschatting, opwinding en hypes. Continue reading

Geen verplichte DNA-afname bij kinderen, tenzij … 2

1 december 2017

Verplichte DNA-afname bij kinderen naar aanleiding van een flutdelict. Dan moet er toch ergens een vergissing zijn gemaakt! Dat zal in elk geval wel heel uitzonderlijk zijn, zoiets bizars komt natuurlijk nauwelijks voor in Nederland! Helaas, dit gebeurt in ons land de laatste jaren aan de lopende band. Het is routine geworden. Maar wel een routine waar niemand gelukkig mee is, behalve het kind, de ouders en de familie ook de politie niet, het Openbaar Ministerie niet, en de rechters niet. Ondanks die collectieve onvrede is inmiddels het DNA-materiaal van tienduizenden kinderen opgeslagen. Continue reading

Geen verplichte DNA-afname bij kinderen, tenzij …

22 november 2017

Vorige maand behandelde de rechtbank Limburg het beroep van een jochie van 14 tegen de verplichte afname van DNA-materiaal. Hij was veroordeeld tot een kleine voorwaardelijke werkstraf, omdat hij een medeleerling door wie hij zich getreiterd voelde op het schoolplein omver had geduwd, waarna de ander was gevallen. Beiden zaten vanwege een ernstige verstandelijke beperking op het speciaal onderwijs. Uiteraard had deze ruzie binnen de school moeten worden afgehandeld en niet via het strafrecht. Maar als een dergelijke zaak eenmaal binnen het strafrecht belandt, vereist de huidige wet dat een veroordeling automatisch leidt tot de verplichting tot afname van DNA-materiaal. Zelfs al betreft het een kind dat nog nooit eerder met de politie in aanraking is gekomen en ook al gaat het slechts om een geringe, voorwaardelijke sanctie. Met de officier was de rechter van mening dat er in dit geval geen sprake was van enig opsporingsbelang noch van enig relevant recidivegevaar. De rechter verklaarde het bezwaar dan ook gegrond. Het celmateriaal diende terstond te worden vernietigd. Continue reading

 rechter-300x171

RECHTSPRAAK: Vechtscheidingsperikelen bij voortgezet gezamelijk gezag

17 november 2017

Wat kunnen mensen elkaar nadat ze gescheiden zijn toch nog een hoop ellende bezorgen. Dat wil zeggen, wat kan voortgezet gezamelijk gezag over de kinderen ex-partners toch in de gelegenheid stellen om elkaar eindeloos dwars te zitten, over het hoofd van de kinderen. Een recent voorbeeld.

Man en vrouw zijn vier jaar geleden gescheiden en hebben gezamenlijk ouderlijk gezag over hun drie kinderen. De kinderen wonen bij hun moeder. De oudste is vijftien en zij wil heel graag een keer naar Londen. Moeder vindt dat een leuk plan en stelt voor dat ze vier dagen met de herfstvakantie naar Londen gaan. Ze legt dit plan al in juni voor aan haar ex, maar die stuurt de toestemmingsformulieren ongetekend retour en reageert nergens op. Uiteindelijk stapt de moeder dan maar naar de rechter om via die weg vervangende toestemming te krijgen. Een paar dagen voor de zitting stuurt de vader een briefje naar de rechtbank waarin hij als reden voor zijn weigering de terreurdreiging in Londen noemt. Continue reading

Ook nieuwe minister laat kinderen met psychische problemen in de steek

13 november 2017

Zaterdag 11 november besteedde het BNNVARA-programma Kassa aandacht aan de problemen die zijn ontstaan als gevolg van de decentralisatie van de jeugd-ggz. Kassa sprak tientallen ouders over de gevolgen van de aanbesteding van de jeugd-ggz. Zij hebben sinds 2015 allemaal slechte ervaringen, vooral wat betreft behandeltijd van een aanvraag, de kwaliteit van het onderzoek, de integriteit van betrokken medewerkers van gemeente en sociaal team en de veel te korte duur van geboden hulp.

Van alle kanten werd vooraf getwijfeld of het wel goed zou gaan, vooral voor de 200.000 kinderen met psychische problemen die onder de jeugd-ggz vallen. Continue reading

Voorbeeldige communicatie rechter met tienermoeder 

28 oktober 2017

In Nederland komen tienerzwangerschappen gelukkig relatief weinig voor. Ons land hoort al jaren tot de landen met de minste tienermoeders. Meisjes onder de 18 vallen nog onder het gezag van hun ouders. Als zij zwanger raken kunnen zij dus ook geen gezag uitoefenen over hun kind. Indien de omstandigheden zich daartoe lenen kan de rechter de 16- of 17-jarige moeder eventueel meerderjarig verklaren, zodat zij zelf in staat wordt gesteld het gezag uit te oefenen over haar baby. Vaak zijn de omstandigheden in zo’n geval echter juist van dien aard dat dat niet in het belang van de baby moet worden geacht. In plaats van vroegrijp voor haar leeftijd is de tiener dan vaak juist zelf nog echt een kind en allerminst in staat om zelf een kind te verzorgen en op te voeden. En vaak ontbreekt een stevige inbedding in het ouderlijk gezin van de tienermoeder. Hoe gaat de rechter met een dergelijke beslissing om? Continue reading

Geen uitzicht op verbetering jeugdhulp, wel kwetsende benadering van zorgafhankelijken

21 oktober 2017

‘Normale Nederlanders’ gaan erop vooruit, was de vrolijk gebrachte boodschap van Mark Rutte bij de presentatie van het regeerakkoord. Merkwaardige uitspraak. Zijn er dan ook ‘niet normale Nederlanders’? En wie zijn dat dan? Zijn dat soms degenen die erop achteruit gaan? Tantevoren was weloverwogen gelekt dat de middeninkomens meer gaan delen in de groei. Dan zullen dat wel ‘normale Nederlanders’ zijn. Zou Rutte dan misschien de topinkomens als ‘niet normale Nederlanders’ voor ogen hebben? Nee, dat kan niet, want die gaan er met dit regeerakkoord juist geweldig op vooruit: hun belastingtarief daalt immers met 2,5 %! Dan moet hij wel de laagste inkomens bedoeld hebben, precies die groep die door de bezuinigingen van Rutte II en door de crisis zwaar is getroffen. Dan had hij kennelijk die 700.000 huishoudens op het oog die in ons rijke land intussen in armoede leven, waarop Dirk Bezemer onlangs wees in De Groene Amsterdammer. 

Continue reading