De toekomst van de jeugdhulp staat op het spel

2 maart 2017

Als bestuurder vindt staatsecretaris Van Rijn dat hij de transitie van de jeugdhulp zonder al te grote rampen heeft gerealiseerd. In de praktijk is er na twee jaar echter veeleer sprake van ernstige achteruitgang dan van verbetering. Twee jaar na de overheveling van de jeugdhulp naar de gemeenten zijn de zorgen om gebrekkige voorbereiding, gebrek aan expertise, gebrek aan regie, ondoordachte bezuinigingen en toename van bureaucratie alleen maar prangender geworden. Continue reading

Lichtzinnig pleidooi voor gedwongen anticonceptie doet zaak geen goed

 8 februari 2017

Prenatale kinderbescherming is ineens weer hot in kleine kring. Rond uiteenlopende kwesties is de afgelopen jaren met de nodige fanfare aandacht gevraagd voor bescherming van kinderen voordat ze geboren zijn. Terwijl het in alle gevallen om buitengewoon precaire kwesties gaat, waar het belang van het kind en de autonomie en lichamelijke integriteit van de vrouw op ingewikkelde wijze in het geding zijn en waar ethische, juridische, medisch technische en uitvoeringsproblemen op complexe wijze vervlochten zijn, buitelen allerlei kordate en weinig doordachte voorstellen over elkaar. Continue reading

Je kind aangeven is pijnlijk maar noodzakelijk

22 januari 2017

Je eigen kind bij de politie aangeven omdat het een ernstig delict heeft gepleegd valt ouders uiteraard zwaar. Maar verstandige opvoeders die sterk in hun schoenen staan, zullen uiteindelijk niet aarzelen om die stap te zetten. Op grond van ons onderzoek, waarin we een grote groep jonge delinquenten jarenlang hebben gevolgd, durf ik de stelling te verdedigen dat hoe eerder ouders naar de politie stappen als ze op de hoogte komen van criminele activiteiten van hun kind, hoe groter de kans dat hun kinderen daar snel mee stoppen. Aangifte doen tegen je kind omdat het ernstig over de schreef is gegaan is uiteindelijk in het belang van het kind. Continue reading

Het recht van kinderen op een normaal leven

12 januari 2017

Toen O.J. Simpson zijn ex vermoordde, lagen zijn kinderen van 5 en 8 een verdieping hoger te slapen. Het is maar een minor detail in het televisie-epos over Simpson O.J.: Made in America, maar wel een veelzeggend detail. De kinderen werden opgevangen door zijn schoonouders, die het voogdijschap over hun kleinkinderen kregen. Zodra Simpson vrijkwam, eiste hij dat zijn kinderen bij hem kwamen. En ook dit met succes. Het was evident dat de kinderen jarenlang getuige waren geweest van zijn brute geweld tegen hun moeder en dat hij nauwelijks naar de kinderen omkeek, maar de rechter oordeelde dat zij een ‘sterke, positieve en gezonde band hadden’ met hun vader. Intussen liep de civiele zaak tegen Simpson al, waarmee nog eens werd onderstreept dat de kinderen zich, zolang ze in de buurt van hun vader zouden verblijven, nooit zouden kunnen losmaken van de traumatische ontdekking van de gruwelijke moord op hun moeder, de zware en onweerlegbare verdenkingen tegen hun vader en alle gekmakende verdraaiingen daaromheen. Continue reading

rechter-300x171

 

RECHTSPRAAK: De vechtscheiding en de strategie van de voldongen feiten

9 januari 2016

Eén van de meest bekende fenomenen bij een vechtscheiding is het scheppen van voldongen feiten. En één van de meest voorkomende strategieën van de voldongen feiten is de verhuizing naar een andere gemeente, meestal om daar te gaan samenwonen met een nieuwe partner, uiteraard zonder overleg met de andere ouder, maar wel gevolgd door de eis dat de bestaande co-ouderschaps- of omgangsregeling wordt gehandhaafd of aangepast, al naar gelang de wens van de verhuisde ouder. Continue reading

Agressie in de kinderbescherming

1 januari 2017

Een cliënt met een doorgeladen pistool, een verwarde moeder die een gezinsvoogd in elkaar slaat en een boze ouder die de gezinsvoogd meedeelt dat hij weet waar hij sport. Vrijdag 30 december besteedde de NOS aandacht aan de agressie van ouders waarmee kinderbeschermers de laatste jaren nogal eens worden geconfronteerd (NOS).

Dit is allerminst een typisch Nederlands verschijnsel. Studies uit Engeland en Duitsland, maar ook uit Canada, de Verenigde Staten en Australië, en uit Israël, Finland en Zuid-Korea laten zien dat intimidatie, stalking, bedreiging en geweld jegens kinderbeschermers wijdverbreid voorkomen. Continue reading

Advies RSJ om te stoppen met adoptie mist grond

30 december 2016

Op 2 november publiceerde de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) een advies om te stoppen met de adoptie van kinderen uit het buitenland. Kinderen zouden alleen nog in het land van herkomst moeten worden opgevangen. Het kabinet had de RSJ gevraagd om een advies over een toekomstbestendig adoptiestelsel, maar de Raad vindt dat er te veel mis is met adoptie om ermee door te gaan.

Met dit onverwachte, radicale advies heeft de RSJ adoptiekinderen en -ouders, jong en oud, en iedereen die betrokken is bij adoptie overvallen en geshockeerd. Continue reading

Fascinerende pagina in nieuwe Rijksbegroting V&J

18 december 2016

Fascinerende lectuur! Op één pagina in de Rijksbegroting 2017 voor Veiligheid en Justitie staan twee voornemens die beide in zeer verschillende richting wijzen. Op pagina 53 wordt onder het kopje Beleidswijzigingen en onder de noemer van een doeltreffender aanpak van zeer jeugdige daders erkend dat het effect van straffen van (zeer) jeugdige daders in de wetenschap en binnen de rechtspraak ter discussie wordt gesteld. ‘Dit belast de justitiële jeugdketen, terwijl het effect op de veiligheid van de maatschappij en de positieve ontwikkeling van de jeugdige beperkt blijft. Minder belasting en meer effect moet worden bereikt door het jeugdstrafrecht vooral waar dat echt noodzakelijk is (als ultimum remedium) in te zetten en door de focus op preventie (door middel van o.a. onderwijs, zorg en bescherming) te versterken.’ [Rijksbegroting] Continue reading

Juridisch meerouderschap in het belang van het kind?

8 december 2016

Er is iets geks aan de hand met het voorstel van de Staatscommissie Herijking ouderschap. Haar voorstel om meerouderschap en meeroudergezag mogelijk te maken wordt gepresenteerd alsof dit alleen maar winnaars oplevert. Het zou vooral goed zijn voor het kind! Wie het voorstel goed bekijkt ziet echter ogenblikkelijk dat het omgekeerde het geval is. Het risico op gecompliceerde vechtscheidingen wordt erdoor vergroot en daarmee vormt het voorstel juist een bedreiging voor het belang van het kind. Continue reading

OTS om uitzetting te voorkomen?

3 december

Daan Beltman leverde via blog.pedagogiek.nu prikkelend commentaar op mijn blog over het kinderpardon van 12 november. Hij beschouwt de argumenten waarmee ik afstand neem van het voorstel om onderzoek naar het belang van het kind in het vreemdelingenrecht te laten uitvoeren door de Raad voor de Kinderbescherming als ‘te kort door de bocht’. Ik kom hier graag op terug om mijn visie nader te preciseren. Allereerst wil ik echter opmerken dat we het waarschijnlijk over veel aspecten betreffende dit onderwerp eens zijn. Om te beginnen over het feit dat bloggen over deze materie eigenlijk per definitie te kort, veel te kort door de bocht is. Maar dat maakt de uitdaging om toch te proberen in een paar woorden iets zinnigs over deze complexe materie te zeggen er niet minder op. Ik wil dat doen door uiterst beknopt in te gaan op twee zaken die beide eind 2013 speelden. Continue reading