Een kind in problemen zet je niet in de isoleer

18 maart 2018

Er blijken de laatste jaren steeds meer jongeren in een accomodatie voor gesloten jeugdhulp te verblijven. Deze ontwikkeling verdraagt zich slecht met het uitgangspunt van de Jeugdwet dat minder zware hulp en sneller hulp thuis of zo dicht mogelijk bij huis dient te worden geboden. Gesloten jeugdhulp dient alleen in uitzonderingsgevallen, als het helemaal niet anders kan, te worden toegepast, omdat we weten dat deze situatie voor de kinderen zelden winst oplevert. In het laatste nummer van het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht wijst Mariëlle Bruning, hoogleraar Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden, op een aantal verontrustende verschijnselen waarmee deze op zich al onwenselijke ontwikkeling ook nog eens gepaard blijkt te gaan. Zo blijkt dat steeds vaker een machtiging voor deze vergaande ingreep wordt afgegeven zonder dat er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel, dus zonder duidelijk afgebakend juridisch kader en heldere rechtvaardiging. Dat geldt inmiddels voor een kwart van de gesloten plaatsingen.

Bruning verwijst in dit verband naar de rede van de psycholoog Peer van der Helm eind vorig jaar bij de aanvaarding van het lectoraat residentiële jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden. Terwijl we zouden verwachten dat de kinderen in de gesloten jeugdzorg, die uit hun gezin zijn gehaald omdat ze zijn verwaarloosd, mishandeld of misbruikt, vervolgens in een zorgzame, verantwoorde en stabiele opvoedingsomgeving terecht komen, maakte Van der Helm duidelijk dat we daar allerminst op kunnen vertrouwen. Hij wees erop dat het doorgaans juist ontbreekt aan zoiets elementairs als een vertrouwde, stabiele omgeving: vier of vijf overplaatsingen zijn in de residentiële opvang heel gewoon. Van der Helm komt ook jongeren tegen die in hun leven wel twintig verschillende groepen van binnen hebben gezien. Elke keer opnieuw, soms binnen enkele maanden, vaak na een half jaar, worden net opgebouwde sociale contacten – met vrienden, groepsleiding, school – weer verbroken, maar ook contact met brussen, ouders, grootouders en andere familie wordt daarmee steeds weer opnieuw ingewikkeld. Typerend voor het gebrek aan interesse en besef van de betekenis van dit basale gegeven voor de betrokken kinderen is het feit dat instellingen verblijfsduur en overplaatsingen niet structureel bijhouden (en daar van hogerhand dus ook niet toe worden verplicht en op aangesproken).

Van der Helm vroeg ook aandacht voor de bevinding dat het regime in de gesloten jeugdzorg qua straffen, sfeer, ondersteuning en scholing nauwelijks (meer) verschilt van de jeugdgevangenissen, waar jongeren een straf uitzitten. Dit is des te wranger, als we ons realiseren dat de gesloten jeugdzorg er tien jaar geleden juist kwam om moeilijke jongeren zonder delinquent verleden niet in de gevangenis terecht te laten komen.

Een van de meest verontrustende verschijnselen wat betreft de ‘criminalisering’ van de gesloten jeugdzorg is het gebruik van de isoleercel. Vorig jaar blijkt die volgens een voortreffelijk artikel van Ilona Dahl in De Correspondent van 31 oktober 2017 in negen accomodaties voor gesloten jeugdhulp zo’n duizend keer toegepast. Van der Helm stelt dat geen enkel kind thuishoort in de isoleer. Dat zou inderdaad overal het uitgangspunt behoren te zijn. Om te onderstrepen hoe ingrijpend de ervaring van de isoleercel voor kinderen is, herinnert Bruning aan het verhaal van de achttienjarige Romy eind vorig jaar in Brandpunt. Romy vertelde onder andere dat zij nu altijd met het licht aan slaapt, omdat zij te pas en te onpas in de isoleer werd geplaatst en daar het licht nooit uitging.

Maar psychologisch en pedagogisch gezien hakt de ervaring van de isoleercel er voor kinderen nog veel dieper in. Ik denk dat we moeten concluderen dat als de gesloten jeugdzorg het niet redt zonder isoleer, dit het failliet betekent van deze vorm van residentiële jeugdzorg. Kinderen in de gesloten jeugdhulp zijn bovenal eenzaam -, denk aan de documentaire Alicia. Ze in de isoleer zetten betekent niet alleen een fysieke bevestiging van hun eenzaamheid, maar werkt psychologisch als een soort kwadratering, in elk geval als ernstige verdieping daarvan, met grote kans op blijvende psychische schade. In plaats van de gebruikelijke koude redeneringen van ‘even afkoelen, in je eigen belang’, zou de hele sector doordrongen moeten raken van het ernstig negatieve psychologisch effect van een dergelijke ingreep voor de betrokken kinderen.

Van der Helm komt op grond van gesprekken met vele jongeren in de gesloten jeugdhulp en analyse van talloze enquêtes tot de conclusie dat de regelgeving in deze sector hopeloos te kort schiet. Bruning wijst erop dat onafhankelijk toezicht op het gebruik van de isoleer in de gesloten jeugdhulp volledig ontbreekt, terwijl dat bijvoorbeeld in de justitiële jeugdinrichtingen en in de kinder- en jeugdpsychiatrie veel beter is geregeld. In feite werd deze omissie bij de introductie van de gesloten jeugdzorg door de deskundigen al geconstateerd. Na tien jaar aanmodderen met dwangmaatregelen in deze sector – en het achterwege laten van iedere vorm van evaluatie van de toepassing daarvan – is onderzoek meer dan noodzakelijk. Maar in feite naderen we inmiddels met de huidige ontwikkeling al het moment waarop moet worden erkend dat het onbedoelde ‘succes’ van de gesloten jeugdzorg in de zin van de kwantitatieve toename – met en zonder kinderbeschermingsmaatregel – tegelijkertijd het failliet van deze sector inhoudt.

Dat betekent dat de gesloten jeugdzorg toe is aan een fundamentele herziening. Daarbij gaat het er niet alleen om dat de vrijheidsbeperkingen in deze sector van meer rechtswaarborgen worden voorzien. Het betekent ook dat een diepgaande reflectie op de pedagogische kwaliteit van deze opvang noodzakelijk is. En dat kan niet zonder de erkenning dat de isoleercel niet meer thuis hoort in deze zorg. Als de gesloten jeugdzorg nog enige toekomst wil hebben en dus werkelijk enig toekomstperspectief wil bieden aan kinderen in problemen, dan dient dit historisch onding uit deze sector te worden gebannen.

 Meer ervaringen uit de praktijk van de jeugdzorg

9 maart 2018

Na eerdere korte impressies van ervaringen met de jeugdzorg sinds 2015 nu opnieuw enkele korte, maar krachtige reacties naar aanleiding van de eerste evaluatie van de Jeugdwet. Concludeerde orthopedagoge Anneke Vinke ‘we zijn er nog lang niet met die transitie’, haar collega, pedagoog dr. Tonny Weterings, specialist op het gebied van pleegzorg, voegt eraan toe ‘als we er zo al komen’. Zij signaleert een kaalslag onder gekwalificeerde jeugdhulpverleners. Zij ziet dat besluitvorming inzake inkoop van jeugdzorg nog steeds gebeurt door niet voldoende ter zake deskundige ambtenaren. Daarbij merkt zij op dat jeugdzorg in weinig gemeenten werkelijk prioriteit heeft: ‘Juist gemeenten en de landelijke overheid zouden zich moeten realiseren dat de kinderen de volwassenen worden van onze toekomstige samenleving.’ Continue reading

Vijf voogden in drie maanden

4 maart 2018

Bij mijn afscheid als hoogleraar Jeugdbescherming anderhalf jaar geleden sprak ik onder meer mijn zorgen uit over de gezinsvoogdij. Ik constateerde dat we op het punt van de kwaliteit en effectiviteit van de gezinsvoogdij nog steeds jammerlijk tekort schieten. Ik gaf twee pijnlijke voorbeelden. Allereerst wees ik op het altijd weer frustrerende fenomeen dat op de zitting bij de kinderrechter een ‘zittingsvertegenwoordiger’ – iemand die ouders en kind nooit eerder hebben gezien – de rechter adviseert over te nemen maatregelen, waardoor een zinvolle gedachtenwisseling met alle betrokkenen amper mogelijk is. Ouders en kind voelen zich dan bij voorbaat nauwelijks serieus genomen voelen en hebben het gevoel in een toneelstuk te zijn beland. En ik gaf het schrijnende voorbeeld van een vader en zoontje die in 13 jaar bemoeienis met 26 gezinsvoogden waren geconfronteerd. Continue reading

Rotterdamse kinderombudsman presenteert kritisch rapport over drang 2

28 februari 2018

Enkele voorbeelden van zware ingrepen die in de loop van het onderzoek van de Rotterdamse kinderombudsman werden gesignaleerd. Het meest frequent in dit verband zijn de ‘vrijwillige’ uithuisplaatsingen. In de eerste casus betrof het een uit het buitenland afkomstige moeder, die door haar toenmalige man gedwongen aan het werk was gezet in de horeca. Hun kind is van meet af aan door de vader tegen de zin van de moeder in een pleeggezin geplaatst. Deze situatie, die inmiddels al jarenlang bestaat, is door het wijkteam geformaliseerd in een overeenkomst. De moeder is de Nederlandse taal niet machtig en heeft de overeenkomst ‘blind’ getekend. Om haar kind terug te krijgen, heeft de moeder inmiddels een advocaat ingeschakeld. Terecht stelt deze advocaat: ‘Zo’n uithuisplaatsing kun je helemaal niet ondershands regelen. Daar is het helemaal fout gegaan. Het wijkteam maar ook het JB-plein ontbeert ten enenmale voldoende juridische kennis.’ Continue reading

Rotterdamse kinderombudsman presenteert kritisch rapport over drang

27 februari 2018

De eerste evaluatie van de Jeugdwet eerder deze maand maakte onder meer duidelijk dat de rechtsbescherming van kinderen en ouders in de jeugdzorg nog veel te wensen over laat. Een aantal van de tekortkomingen op dit punt worden helder gedemonstreerd in het rapport van de kinderombudsman Rotterdam, dat deze week is verschenen – Is er nog een plekje vrij? Centraal in dit rapport staat de vraag naar de toepassing van drang in de jeugdhulpverlening in Rotterdam, de stad die zich erop laat voorstaan doortastend aan de slag te zijn gegaan in het kader van de Jeugdwet. Het rapport maakt duidelijk dat daarbij grenzen zijn overschreden en belangrijke voorwaarden verontachtzaamd. Continue reading

Ervaringen uit de praktijk 

in verband met de eerste evaluatie van de Jeugdwet

22 februari 2018

Op 16 februari presenteerde ik een aantal kritische uitspraken van Manon Hillegers naar aanleiding van haar oratie als hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan de EUR. Vandaag laat ik dr. Anneke Vinke aan het woord. Zij is vrijgevestigd GZ-psycholoog, kinder-en jeugdpsycholoog en orthopedagoog met jarenlange praktijkervaring. Zij ziet in haar bovenregionale praktijk zowel individuele jeugdigen ala ouder-kind koppels als ook volwassenen. Zij specialiseerde zich in adoptie (promotie 1999), pleegzorg, trauma en gehechtheid. Haar commentaar op de evaluatie vanuit haar eigen ervaring: ‘Op dit moment zijn de tarieven het heetste hangijzer en de moeite om dit gewoon in een open onderhandeling vast te stellen. Geen enkele ruimte. Tekenen bij het kruisje. (…) Er zijn grote verschillen tussen regio’s en ook binnen regio’s is er gedoe.’ Daarom concludeert zij, net als veel van haar collega’s, ‘dat kinderen even in de ijskast gaan, omdat de regio Zuid Oost Utrecht ver onder het NZA tarief vergoedt.’ (Notabene: het tarief dat deze regio betaalt voor gelijke functies in een instelling bedraagt per uur royaal meer!) Continue reading

Herstel de fout: recentraliseer de jeugd-ggz

16 februari 2018

Terug naar de situatie van voor 2015, toen de jeugd-GGZ onder de zorgverzekeraar viel. Recentralisatie van de jeugdzorg, in elk geval van de jeugd-GGZ, schreef ik in juni 2017 in een blog op deze site. Om te redden wat er nog te redden valt. Op dat moment meldden de kinder- en jeugdpsychiaters zich bij toenmalig staatssecretaris Van Rijn. Het water stond hen en vooral hun jonge patienten aan de lippen. Afdelingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie van GGZ-instellingen moesten sluiten of het aantal bedden sterk reduceren, kinderen met zeer ernstige psychische problemen en stoornissen die eigenlijk direct zouden moeten worden geholpen, belandden maandenlang op wachtlijsten, zelfs crisisopvang voor de echt acute gevallen werkte inmiddels met wachtlijsten. De kinder- en jeugdpsychiaters en vele anderen, die werken in de jeugd-GGZ of daar als client of ouder of anderzins bij betrokken zijn, hebben zich al ver voor de decentralisatie met goede argumenten verzet tegen het losmaken van de jeugd-GGZ van de GGZ voor 18 jaar en ouder en het feit dat hun professionele bemoeienis sinds 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt, dat wil zeggen onder de verantwoordelijkheid van 388 Nederlandse gemeenten. Continue reading

Geef de kinderrechter meer tijd

4 februari 2018

Precies vijf jaar geleden luidde de toenmalige president van de Hoge Raad, Geert Corstens, de noodklok over de werkdruk bij de rechterlijke macht. Corstens was zeker niet de eerste zwaargewicht die openlijk waarschuwde voor de productienormen en de werkdruk bij de rechtspraak. Een jaar eerder ging de procureur generaal van het parket bij de Hoge Raad hem voor, een jaar na vergelijkbare publieke uitspraken van de president van de Rechtbank Den Haag, zoals de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak dat in 2007 al had gedaan en zoals de commissie Deetman dat deed in 2006 en de advocaat-generaal bij de Hoge Raad in 2004. Kortom, een jarenlang herhaalde noodkreet die ook in de jaren daarna geregeld naar voren werd gebracht en onder meer tot uiting kwam in het door velen ondertekende ‘Leeuwarder Manifest‘. Continue reading

Ouders kunnen weg naar jeugdhulp moeilijk vinden

3 februari 2018

Zoals bekend ging de Jeugdwet gepaard met de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten. Gezinnen zouden beter toegankelijke, op maat gesneden, veelomvattende hulp krijgen. De eerste evaluatie van de Jeugdwet laat echter zien dat dit bepaald nog niet het geval is. Een op de drie ouders van kinderen in de jeugdzorg blijkt veel moeite te hebben moeten doen om de juiste hulp voor hun kind te krijgen. Vooral huishoudens met een laag inkomen, vaak eenoudergezinnen zijn negatief over de toegang tot de jeugdhulp. Bijna een kwart van de ouders vindt dat ze niet tijdig hulp kregen en een op de vijf ouders zegt dat ze minstens vier keer hun verhaal moesten doen voordat ze gehoor kregen. De bescherming van de privacy schiet nog steeds tekort. Continue reading

Leuk met Peter Faber misdaad voorkomen op school!

29 januari 2018

Er arriveren helaas nog steeds bussen met schoolkinderen bij de gevangenis met de bedoeling kinderen hierdoor af te houden van het plegen van delicten, ook al kan iedere criminoloog en iedere forensisch pedagoog de leerkrachten vertellen dat dit niet werkt. Er worden nog steeds ex-verslaafden en ex-delinquenten uitgenodigd om voor de klas over hun ervaringen te vertellen, al weten we al jaren dat dergelijke scared straight-projecten geen blijvend effect hebben en zelfs riskant zijn. Scholen en leerkrachten denken ten onrechte dat ze daarmee iets aan preventie doen. Natuurlijk komen de meeste kinderen thuis met verhalen over hoe erg dat allemaal was … behalve misschien die twee door niemand opgemerkte heel stille jongetjes die vaak ook nog bekend staan als zwakke leerling, vaak spijbelen, met weinig ondersteuning van thuis. (Die vonden het toch wel een beetje stoer, zo’n ruige kerel die vertelde wat ie allemaal had meegemaakt. Alleen al de bekende double bind in deze verhalen – ‘ik maakte de verkeerde keuzes, maar kijk, nu sta ik jullie hier toch maar even mijn verhaal te vertellen’ – ontgaat degenen die vanuit een naïeve bevlogenheid dergelijke initiatieven nemen.) Continue reading