cropped-Ida-Akkerman-20120120-25-1.jpg
De blogs op deze site zijn ook gepubliceerd op http://blog.pedagogiek.nu/

Gemeente in nood maakt rare sprongen

13 oktober 2016

Ze zijn weer helemaal terug, de wachtlijsten in de jeugdzorg. En ze zullen de komende tijd alleen maar verder toenemen. Begin dit jaar constateerde de Kinderombudsman al dat één op de drie kinderen minstens 2 maanden op zorg moest wachten en één op de tien zelfs langer dan 5 maanden. In veel gevallen verergerden hun problemen, waardoor ze uiteindelijk zwaardere zorg nodig hadden. Sindsdien is het aantal instellingen dat zich vanwege geldgebrek genoodzaakt zag tot invoering van een wachtlijst verder gestegen.

Nieuw is dat nu ook een gemeente tot het invoeren van een wachtlijst besluit. Almere heeft de primeur, de stad waar VVD-coryfee Annemarie Jorritsma jarenlang de scepter zwaaide, terwijl ze als voorzitter van de VNG haar best deed om de overige gemeentebesturen te enthousiasmeren voor een snelle invoering van de transitie van de jeugdzorg. Almere stelt dit jaar geen geld meer beschikbaar voor specialistische jeugdzorg. Nieuwe aanvragen voor behandeling bij de jeugdpsychiater of -psycholoog komen op een wachtlijst. Een paar honderd kinderen die ambulante of intramurale behandeling nodig hebben wegens een angststoornis, depressie of andere problematiek moeten wachten tot volgend jaar.

Staatssecretaris Van Rijn beweert dat Almere zo’n maatregel niet mag nemen:

‘Gemeentelijke budgetten mogen helemaal geen maatstaf zijn. De gemeente moet gewoon regelen dat de nodige hulp er komt.’ Dat kan hij nu wel voor de bühne roepen, maar het Rijk heeft de transitie van de jeugdzorg in 2015 vergezeld doen gaan van een forse bezuiniging. Almere kreeg vorig jaar 12,5% korting ondanks een toenemende vraag. Bovendien heeft de transitie de verantwoordelijkheid voor de zorg uitdrukkelijk bij de gemeenten gelegd en daarbij heeft Van Rijn keer op keer aangegeven dat hij de autonomie van de gemeenten waardeert en geen bezwaar heeft als er verschillen tussen gemeenten ontstaan.

Van Rijn wijst op de zorgplicht die de gemeenten volgens de Jeugdwet hebben jegens alle kinderen in hun gemeente. Maar omgekeerd was hij allang gewezen op de manco’s en met name op de snel toenemende problematiek van de wachtlijsten. Toen voor de zomer in reactie op deze ontwikkeling een motie werd ingediend om de regels omtrent de wachttijden voor de jeugdzorg aan te scherpen, heeft hij die afgewezen.

Hoe langer Den Haag weigert de financiële zorgen van instellingen en gemeenten te erkennen en weigert te sturen, hoe gekkere sprongen de gemeenten zullen maken. Zo  wilden twee kleine gemeenten, Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem, onlangs een overeenkomst sluiten met één aanbieder met als exclusief gunningscriterium dat het om de meest goedkope inschrijving moest gaan. Gerenommeerde zorgaanbieders, zoals MEE en ’s Heeren Loo, stapten daarop naar de rechter omdat zij de gunningscondities onredelijk vonden. Alle risico werd door deze gemeenten bij de zorgaanbieders gelegd: zij mochten geen wachtlijsten laten ontstaan en zouden alle financiële risico’s moeten dragen.

Vorige week besliste de rechter dat beide gemeenten de aanbesteding van de jeugdhulp moeten overdoen (ECLI:NL:RBDHA:2016:11869). Hij achtte de gemaximeerde budgetten voor de jeugdhulp niet realistisch. Bovendien was er geen concrete ontsnappingsmogelijkheid als zou blijken dat deze budgetten te laag waren bepaald. De rechter oordeelde daarom dat de risicoverdeling tussen de gemeenten en de opdrachtnemer in de aanbesteding onvoldoende evenwichtig was geregeld. De gemeenten leggen zich hier echter niet bij neer en gaan in beroep.

Treitervlog en ballengeweld

3 oktober 2016

In de jaren ’60 en ’70 kwam er in de criminologie steeds meer aandacht voor processen van criminalisering. Men kreeg oog voor de negatieve effecten van labeling. Oudere sociologische noties als de kracht van de ‘self-fulfilling prophecy‘ (Merton, 1948) kregen een vitale betekenis in deze nieuwe benadering in de criminologie. Beleid en onderzoek dienden zich minder eenzijdig te richten op (jeugdige) daders en anderen met afwijkend gedrag en ook minder op hun sociale achtergronden, maar veel meer op de sociale reactie op deviant gedrag. En op de vaak schrijnende selectiviteit waarmee die sociale reactie gepaard ging. Continue reading

Adolescenten en hun Weinertje

30 september 2016

Wie zin heeft kan vanaf deze week de documentaire over de ondergang van de Amerikaanse politicus Anthony Weiner uit het Clinton-kamp in de bioscoop bekijken. Oorzaak: sexting, of beter, de grenzeloze onderschatting van de risico’s van het versturen van seksueel getinte foto’s of berichten via mobieltjes of andere sociale media.

Als een ervaren politicus als Weiner dit al volkomen en zelfs bij herhaling onderschat, wat dan te denken van minderjarigen? Continue reading

Wie wordt vrolijk van antidepressiecampagne?

29 september 2016

Deze week is een antidepressiecampagne van start gegaan. Minister Edith Schippers van VWS gaf op 26 september het startschot voor de campagne die enkele jaren moet duren. Het eerste jaar richt de campagne zich op jongeren van 13 tot 18 jaar en op vrouwen tot 35 jaar. Onderdeel van de campagne zijn twee filmpjes die beogen duidelijk te maken hoe depressieve mensen hun leven ervaren. Die worden tot eind dit jaar vertoond op tv, in de bioscoop en via sociale media. Een ander onderdeel van de campagne is de mogelijkheid zelf een depressietest te doen. Continue reading

Jeugdzorg dreigt te bezwijken onder het monster van de bureaucratie

23 september 2016

In mijn vorige blog wees ik op de absurde situatie waarin jeugdpsychiater René Zijlstra en talloze van zijn collega’s sinds 2015 terecht zijn gekomen. Alles moet goedkoper en leken denken al gauw dat de jeugdpsychiater “vanuit zijn ivoren toren dure recepten rondstrooit.” Zijlstra constateert dat er bij gemeentelijke afdelingen jeugdzorg een cultuur van wantrouwen tegenover de orthopedagoog, de jeugdpsychiater en de jeugdpsycholoog is ontstaan. Dat gaat gepaard met een merkwaardige rolwisseling. Leken nemen plaats op de stoel van de deskundige en de deskundige verdwaalt in een woud van wetten en regels. Continue reading

En de jeugdzorg? Die krijgt niets

20 september 2016

Een half jaar voor de verkiezingen tovert het kabinet ineens miljarden tevoorschijn voor verbetering van de koopkracht, voor leger en politie, voor ouderen, arme kinderen en eenverdieners. Dankzij het nodige gesjoemel met de eigen begrotingsregels is Rutte II in staat iedereen een klein cadeautje te presenteren. Nou ja, bijna iedereen. Want de jeugdhulp krijgt er niets bij, evenmin als de Wmo. Sterker nog: het jeugdhulpbudget gaat volgend jaar met 47 miljoen euro omlaag en het budget voor Wmo daalt zelfs met 179 miljoen euro! Die extra kortingen heeft het kabinet deze zomer opgelegd aan de gemeenten. Continue reading

Overheid moet VOG temmen

16 september 2016

Erik wordt verdacht van betrokkenheid bij een massale vechtpartij. Hij wordt uiteindelijk vrijgesproken, maar de behandeling van zijn zaak duurt eindeloos en al die tijd krijgt hij geen Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Zijn mbo-opleiding vereist zo’n VOG en daardoor kan hij die niet afronden. Een stageplek gaat om deze reden de mist in en zelfs een tijdelijke baan in een fietswerkplaats gaat om deze reden aan zijn neus voorbij. Continue reading

Hof Den Haag: voortzetting OTS met uithuisplaatsing in belang kind

14 september 2016

Een jarenlang voortdurende ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing zonder perspectief op terugkeer naar huis is niet goed voor een kind. Dit was een van de kerngedachten bij de herziening van de Kinderbeschermingsmaatregelen op 1 januari vorig jaar. De gedachte was dat zo’n situatie moet worden voorkomen, omdat het onzekerheid en loyaliteitsproblemen bij het kind kan veroorzaken, aangezien gezag en feitelijk opvoederschap dan niet in dezelfde handen zijn. Lijkt er weinig of geen kans dat de ouder binnen afzienbare tijd weer in staat zal zijn het kind zelfstandig op te voeden, dan geldt sinds vorig jaar gezagsbeëindiging als uitgangspunt. Continue reading

Interessante alternatieven voor jeugddetentie

10 september 2016

Men hoeft geen aanhanger van de Verelendungstheorie te zijn om te erkennen dat achteruitgang en negatieve omstandigheden soms ineens aanleiding kunnen geven tot een positieve ontwikkeling. Ons land krijgt al jaren kritiek vanwege het extreem hoge aantal minderjarigen dat hier wordt opgesloten, met name in voorlopige hechtenis. Daar is onder meer herhaaldelijk op gewezen door het kinderrechtencomité van de VN en door Defence for Children. Er lijkt nu onverwacht verandering te gaan komen in deze situatie. Continue reading

Transitie van de jeugdzorg: steeds gewezen op Denemarken, maar niks geleerd

31 juli 2016

Denemarken werd ons steeds ten voorbeeld gesteld als het ging over de decentralisatie van de jeugdzorg die per 1 januari 2015 van start moest gaan. Daar was men namelijk al in 2007 met een vergelijkbare transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten begonnen. Die keuze was frappant. Enkele jaren eerder had zich in buurland Noorwegen namelijk een omgekeerde beweging voltrokken. Daar werd in 2004 uit onvrede met het bestaande niveau en met de versnippering van de jeugdzorg besloten om alle jeugdzorg te centraliseren bij de nationale overheid. Continue reading